CZ PL

Jaký problém projekt řeší?

Problematika znečištěného ovzduší je stále aktuální a vyřešení tohoto problému je záležitostí na několik let až desetiletí, má li být změna trvalá. Řešení, zejména na česko-polské úrovni, škodí řada mýtů a dezinformací. Je normální, že průměrně vzdělaný člověk se nemůže orientovat v toxikologii, meteorologii nebo technologiích. Ovzduší se často stává předmětem politických aktivit a mediálních emocí. Jediný postup jak se tomu bránit je vzdělávat celou veřejnost. V současnosti existuje řada technologií ke sledování kvality ovzduší, resp. jeho dopadu na zdraví. Existuje řada technických možností pro obyvatele, pomocí kterých mohou osobně přispět ke snižování emisí. Existují například kotlíkové dotace, které však nemohou efektivně řešit emise, pokud jsou kotle provozovány špatně. Existuje mýtus, že v Polsku se problém s emisemi neřeší, přitom je zřejmé, že v řadě opatření jsou v Polsku dále než v Česku. Informační zdroje jsou velmi rozstřílené napříč veřejnou správou a ještě více komplikované různým národním prostředím. Zapojení veřejnosti do řešení problematiky je bez diskuzí nutné. ČIŽP v Česku a WIOS v Polsku, zdraví hlídá Hygienická služba v SANEPID (Polsko). Každá instituce má jiné kompetence a jiný přístup. Dále do problému velmi aktivně vstupují oba sousední kraje, které podporují ekodotace. Velmi aktivní jsou také velká města regionu Katowice a Ostrava. V tak složitém propletenci se složitě orientují i média, která jsou často jediným zdrojem informací pro veřejnost. Díky informačního zmatku existuje řada nepravd, které mohou proces snižování emisí spíše komplikovat. Na zimě 2016/2017 je zřejmé, že znečištění ovzduší je silně ovlivněno "tuhou" zimou se špatnými rozptylovými podmínkami. V celé oblasti Slezska je přes 500 tis. domácích kotlů a jejich emise nejvíce nebezpečných látek jako je benzo(a)pyren tvoří přes 75%. U prachových částic existují velké rozdíly v limitech mezi vnitřním a vnějším prostředím, přičemž uvnitř budov trávíme i 80% doby. Toxické vlastnos

Jaké jsou jeho příčiny?

Příčiny problému souvisí s komplikovaností celého tématu. Kvalitu ovzduší sleduje v Česku - ČHMÚ, v Polsku IPIS, průmyslové zdroje hlídá ČIŽP v Česku a WIOS v Polsku, zdraví hlídá Hygienická služba v SANEPID (Polsko). Každá instituce má jiné kompetence a jiný přístup. Dále do problému velmi aktivně vstupují oba sousední kraje, které podporují ekodotace. Velmi aktivní jsou také velká města regionu Katowice a Ostrava. V tak složitém propletenci se složitě orientují i média, která jsou často jediným zdrojem informací pro veřejnost. Díky informačního zmatku existuje řada nepravd, které mohou proces snižování emisí spíše komplikovat. Na zimě 2016/2017 je zřejmé, že znečištění ovzduší je silně ovlivněno "tuhou" zimou se špatnými rozptylovými podmínkami. V celé oblasti Slezska je přes 500 tis. domácích kotlů a jejich emise nejvíce nebezpečných látek jako je benzo(a)pyren tvoří přes 75%. U prachových částic existují velké rozdíly v limitech mezi vnitřním a vnějším prostředím, přičemž uvnitř budov trávíme i 80% denní doby. Toxických vlastností se někdy bojíme příliš (reagujeme na dým a smrad) a jindy je podceňujeme - když to nevnímám, tak to není...Dozvídáme se, že žijeme kratší dobu a jsme častěji nemocní, ale ani to není úplně pravda. Znečištěné ovzduší je v rámci našich zemí vnímáno nejvíce rizikové právě na naší česko-polské hranici. Proto je nutné právě zde intenzivněji a objektivně riziko komunikovat.

Jaké jsou cíle projektu?

Cílem projektu je provést společnou česko-polskou informační kampaň založenou na pravidelných informacích z oblasti ochrany ovzduší ve vztahu k lidskému zdraví. Kampaň bude řešena prostřednictvím elektronického časopisu e-bulletinu a uspořádáním 2 konferencí /pro veřejnou správu a veřejnost). Informace poskytnuté cílové skupině budou více, či méně populární formou přinášet objektivní informace o: - stavu ovzduší a trendech jeho vývoje - způsobech snižování emisí - zásadách ekologického chování - novinkách v technologiích Příklad je v přikloženém vzoru e bulletinu.

Jaká je cílová skupina projektu?

Cílovou skupinou je veřejná správa a široká veřejnost v regionu. Zásadním přínosem je však vytvoření informačního toku mezi institucemi, které odpovídají za ochranu ovzduší - tj. spolupráce institucí.

Jaká je zajištěna udržitelnost projektu?

Udržitelnost bude řešena v rámci webu www.medicinewithoutborders.eu, kde bude archív e-bulletinu a aktuální informace o novinkách v ochraně ovzduší (aktivity ČR-PL, dotační tituly, odkazy na studie). Zároveň 1x za rok vyjde e-bulletin o rozsahu min. 40 stran v každém jazyce. E-bulletin bude rozeslán na stejné adresy veřejnoprávních institucí jako v době řešení projektu.